Thứ sáu, 06/11/2020 - 06:03

Đà Nẵng xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin thị trường lao động

Dân trí

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án “Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực và thông tin thị trường lao động” trên địa bàn thành phố.

Đề án nhằm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về thông tin thị trường lao động trên địa bàn thành phố, kết nối với hệ thống dữ liệu, thông tin dự báo nhu cầu nhân lực quốc gia.

Đồng thời, Đề án cũng sẽ dự báo nhu cầu nguồn nhân lực, cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có nhu cầu, hướng đến hội nhập quốc tế về lao động và việc làm.

Theo đó, đề án gồm 3 nội dung chính: Xây dựng cơ sở hạ tầng của hệ thống; Xây dựng đội ngũ nhân sự vận hành hệ thống; Công tác thông tin, dự báo nhu cầu nhân lực và cung cấp kết quả.

Đà Nẵng xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin thị trường lao động - 1

Người lao động tìm kiếm việc làm tại Phiên giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Đà Nẵng tổ chức

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì thực hiện đề án, xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của đề án; phối hợp với đơn vị thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý thông tin thị trường lao động, phân tích dự báo nguồn nhân lực để hoàn thiện đưa vào sử dụng sau khi được Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định.

Sở LĐ-TB&XH chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện công tác dự báo nhu cầu nguồn nhân lực và thông tin thị trường lao động trên địa bàn thành phố theo nội dung đề án được phê duyệt.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho nhân viên tham gia công tác thông tin và dự báo nhu cầu nhân lực.

UBND TP Đà Nẵng cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các trường THPT định kỳ hằng năm tổ chức các buổi định hướng nghề nghiệp nhằm phổ biến thông tin về nhu cầu lao động thực tế của doanh nghiệp, tính cạnh tranh trong tuyển dụng, giới thiệu những ngành nghề mới phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, học tập mô hình, các bài kiểm tra đánh giá mức độ phù hợp giữa cá nhân và ngành nghề để học sinh có định hướng ngành nghề đào tạo đúng đắn với năng lực bản thân.

UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu các sở, ban, ngành khác có trách nhiệm cung cấp thông tin định kỳ về nhu cầu nhân lực của ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý để bộ phận dự báo nhu cầu nguồn nhân lực và thông tin thị trường lao động tổng hợp, phân tích và dự báo.

UBND các quận, huyện chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các xã, phường tổ chức thu thập thông tin cung lao động và hỗ trợ thu thập thông tin nhu cầu lao động trên địa bàn theo kế hoạch thu thập thông tin hằng năm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có sử dụng lao động có trách nhiệm báo cáo định kỳ theo quy định của pháp luật về tình hình sử dụng lao động, cung cấp thông tin định kỳ về nhu cầu nhân lực cho Trung tâm Dịch vụ việc làm theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm cung cấp thông tin về số học sinh, sinh viên đào tạo và tốt nghiệp hằng năm; đồng thời, theo dõi tình hình học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm, trong đó có việc làm tại Đà Nẵng, cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, dự báo theo đề án.

Khánh Hồng