Thứ tư, 20/05/2020 - 06:02

Sẽ thay đổi chức danh cho người tốt nghiệp trình độ cao đẳng

Dân trí

Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2017, trong đó có công nhận danh hiệu cử nhân thực hành hoặc kỹ sư thực hành với người tốt nghiệp cao đẳng.

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng lần 1.

Theo đó, dự thảo Thông tư bổ sung Điều 3a về công nhận danh hiệu cử nhân thực hành hoặc kỹ sư thực hành đối với người học tốt nghiệp trình độ cao đẳng.

Sẽ thay đổi chức danh cho người tốt nghiệp trình độ cao đẳng - 1

Người học tốt nghiệp trình độ cao đẳng được hiệu trưởng trường cao đẳng công nhận danh hiệu cử nhân thực hành hoặc kỹ sư thực hành.

Việc công nhận danh hiệu cử nhân thực hành hoặc kỹ sư thực hành do hiệu trưởng quyết định theo một trong hai hình thức sau:

a) Danh hiệu cử nhân thực hành hoặc kỹ sư thực hành được ghi trên bằng tốt nghiệp cao đẳng bằng cụm từ "và công nhận danh hiệu cử nhân thực hành" hoặc "và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành";

b) Danh hiệu cử nhân thực hành hoặc kỹ sư thực hành không ghi trên bằng tốt nghiệp cao đẳng. Các trường cấp giấy "công nhận danh hiệu cử nhân thực hành" hoặc "công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành" theo mẫu do trường quy định. Giấy công nhận danh hiệu cử nhân thực hành hoặc kỹ sư thực hành là một thành phần của bằng tốt nghiệp cao đẳng. Việc in, cấp phát, chỉnh sửa, thu hồi, hủy bỏ giấy công nhận danh hiệu được thực hiện tương tự như đối với bằng tốt nghiệp.

Theo dự thảo Thông tư, sinh viên tốt nghiệp cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực máy tính, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật được công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành; các ngành nghề còn lại được công nhận danh hiệu cử nhân thực hành".

Dự thảo Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau:

"Điều 14. Công bố công khai thông tin về cấp bằng tốt nghiệp trên trang thông tin điện tử

1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cấp bằng, trường phải công bố công khai thông tin về cấp bằng tốt nghiệp trên trang thông tin điện tử của trường và cung cấp các thông tin về cấp bằng tốt nghiệp trên Trang thông tin Tra cứu văn bằng giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là trang thông tin điện tử) tại địa chỉ: http://vanbang.gdnn.gov.vn phục vụ cho công tác quản lý, tra cứu.

2. Việc công bố công khai thông tin về cấp bằng tốt nghiệp trên trang thông tin điện tử nhằm công khai, minh bạch hoạt động đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp của các trường; giúp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân kiểm tra, giám sát hoạt động cấp bằng tốt nghiệp một cách thuận lợi; hạn chế tình trạng gian lận và tiêu cực trong việc cấp bằng tốt nghiệp; hạn chế việc sử dụng bằng tốt nghiệp giả.

3. Thông tin công bố công khai về cấp bằng tốt nghiệp gồm các nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp và phải đảm bảo chính xác so với sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp, phải được cập nhật và lưu trữ thường xuyên trên trang thông tin điện tử; bảo đảm dễ quản lý, truy cập, tìm kiếm.

4. Trường hợp bằng tốt nghiệp được chỉnh sửa, thu hồi, hủy bỏ thì phải được cập nhật trên trang thông tin điện tử.

5. Việc công bố công khai thông tin về cấp, chỉnh sửa, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trên trang thông tin điện tử được thực hiện đối với cả bằng tốt nghiệp đã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành".

Minh Anh