Năm 2020: Ban hành 21 quy định về tuổi hưu, tiền lương, giờ làm việc, tuyển dụng…

(Dân trí) - Hơn 20 văn bản pháp luật quy định chi tiết Bộ Luật Lao động 2012 (sửa đổi) sẽ được Bộ LĐ-TB&XH chủ trì soạn thảo trong năm 2020, như: Tiền lương, tuyển dụng, giờ làm việc và nghỉ ngơi, tuổi hưu và điều kiện hưởng lương hưu, tổ chức đại diện người lao động, tranh chấp lao động…

Năm 2020: Ban hành 21 quy định về tuổi hưu, tiền lương, giờ làm việc, tuyển dụng… - 1

Đây là một phần nội dung của Quyết định 24/QĐ-TTg ngày 6/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, bộ luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8.

Theo đó, liên quan tới Bộ Luật Lao động 2012 (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Bộ LĐ-TB&XH sẽ chủ trì soạn thảo dự thảo của 21 nghị định và thông tư quy định liên quan. Thời gian thực hiện và hoàn thành trong năm 2020.

Hơn 20 thông tư, nghị định nêu trên, gồm:

Nghị định về tuyển dụng, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Nghị định về quản lý lao động, hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, tiền lương.

Nghị định về ký quỹ, điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Nghị định về đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Nghị định về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể.

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng tiền lương quốc gia.

Nghị định về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi.

Nghị định về lao động là người giúp việc gia đình.

Nghị định về chính sách đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới.

Nghị định quy định về tổ chức đại diện người lao động.

Nghị định về giải quyết tranh chấp lao động.

Nghị định về danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công.

Nghị định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu.

Quyết định của Thủ tướng về thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia.

Thông tư quy định về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể.

Thông tư quy định danh mục công việc nhẹ người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi được làm.

Thông tư quy định về hợp đồng lao động.

Thông tư quy định danh mục nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con.

Thông tư quy định việc sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc.

Thông tư quy định danh mục công việc về nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên.

Hoàng Mạnh

Link nội dung: https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/nam-2020-ban-hanh-21-quy-dinh-ve-tuoi-huu-tien-luong-gio-lam-viec-tuyen-dung-20200110000157576.htm