Bầu sô Thuỷ Nguyển kể về hành trình lăng xê Nguyễn Phi Hùng thành ca sĩ.

Bầu sô Thuỷ Nguyển kể về hành trình lăng xê Nguyễn Phi Hùng thành ca sĩ. (đọc thêm)