“Bố ơi, bố yên tâm, chúng con không phải lo miếng ăn nữa rồi”

“Bố ơi, chúng con không phải lo miếng ăn nữa rồi” (đọc thêm)