Chính thức lễ khởi công xây dựng.

Điểm trường Hòa Xuân, xã Keng Đu, (đọc thêm)