Chú ếch con "đánh bại" một con báo

Chú ếch con "đánh bại" một con báo` (đọc thêm)