Chuyên gia: Tỉ lệ thanh toán điện tử ở Việt Nam vẫn rất thấp so với các nước

Theo các chuyên gia, tỉ lệ thanh toán điện tử ở Việt Nam vẫn rất thấp so với các nước mặc dủ tốc độ tăng trưởng rất nhanh. (đọc thêm)