Clip “Vũ điệu rửa tay với Ghen Cô vi” của học sinh Hà Tĩnh

Học sinh Hà Tĩnh và vũ điệu "rửa tay với Ghen Cô vi". (đọc thêm)