Công nhân bức xúc về việc bất ngờ được thông báo đóng cửa chi nhánh.

Khi chưa chi trả lương, thương đủ cho 400 công nhân, Công ty Gia Phú bất ngờ thông báo đóng cửa chi nhánh. (đọc thêm)