Cuộc sống như “địa ngục trần gian” của 2 cụ tuổi 90, có 2 con trai và cháu nội mắc bệnh tâm thần.

Cuộc sống như “địa ngục trần gian” của 2 cụ tuổi 90, có 2 con trai và cháu nội mắc bệnh tâm thần, ở Nam Sách, Hải Dương (đọc thêm)