Hành trình "Giữ trọn ước mơ"

Hành trình được thực hiện nhằm nâng cao ý thức đội mũ bảo hiểm cho trẻ em an toàn khi tham giao thông và đạt tỷ lệ 80% trẻ em đội mũ bảo hiểm trong năm 2020. (đọc thêm)