Kế hoạch dạy bù ra sao nếu địa phương nghỉ dài ngày vì dịch Covid-19

Quan điểm của Bộ là học bù nhưng cũng phải có thời gian hợp lý để học sinh nghỉ ngơi. Địa phương, nhà trường cần tính toán thời gian học bù phù hợp, hài hòa giữa việc học và nghỉ ngơi. (đọc thêm)