Khánh thành điểm trường Mầm non Hòa Xuân 2

Điểm trường bản Hòa Xuân, xã Keng Đu, (đọc thêm)