Lúc nghe tin Hiền cần ghép thận gấp, mình cũng chẳng nghĩ gì nhiều đâu, lúc đó mình chỉ biết có cơ hội cứu em là mình làm thôi.

Lúc nghe tin Hiền cần ghép thận gấp, mình cũng chẳng nghĩ gì nhiều đâu, lúc đó mình chỉ biết có cơ hội cứu em là mình làm thôi. (đọc thêm)