MC Quyền Linh, Hồng Vân xúc động nhớ lại những tiếng rao tuổi thơ.

MC Quyền Linh, Hồng Vân xúc động nhớ lại những tiếng rao tuổi thơ. (đọc thêm)