MC Thanh Bạch kể về những tháng ngày chống chọi với vết thương lòng.

Thanh Bạch và những tháng ngày chống chọi với vết thương lòng. (đọc thêm)