Người dân Thành phố Vinh diễu hành sau chiến thắng của U22 Việt Nam

Người dân thành phố Vinh xuống đường bằng xe máy, xe bán tải... Tất cả đều diễu hành trong trật tự, an toàn. (đọc thêm)