Người đi cách ly dịch có được hưởng tiền lương, bảo hiểm không?

Những người đi cách ly ở các khu cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà không thể tiếp tục công việc có được hỗ trợ theo quy định của pháp luật không? (đọc thêm)