Nhà nghiên cứu Trần Minh Siêu nói về đạo đức Hồ Chí Minh

Với ông Trần Minh Siêu (TP Vinh, Nghệ An), nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nhu cầu của bản thân mà là cách để lan tỏa sâu rộng hơn tư tưởng, đạo đức, tấm gương của Người. (đọc thêm)