Ông Trần Trọng Năm, trưởng thôn Vĩnh Ninh ái ngại cho biết

Ông Trần Trọng Năm, trưởng thôn Vĩnh Ninh ái ngại cho biết (đọc thêm)