Ông Vũ không muốn các con tới tòa.

Đặng Lê Nguyên Vũ không muốn các con tới tòa. (đọc thêm)