PGS. Nguyễn Hữu Ước cho biết phổi của bé Huy đã hỏng hoàn toàn

PGS. Nguyễn Hữu Ước cho biết phổi của bé Huy đã hỏng hoàn toàn nên phải ghép tạng (đọc thêm)