Phat biểu của nhà tài trợ và Chủ tịch UBND xã Bắc Lý.

Ông Nguyễn Xuân Hoàn - đại diện lãnh đạo, trưởng phòng truyền thông Tổng cty May 10 (đọc thêm)