Rớt nước mắt cảnh em Thái phải nằm một chỗ và khoản nợ khổng lồ

Rớt nước mắt cảnh em Thái phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người khác (đọc thêm)