Saxophone Trần Mạnh Tuấn_Qua cầu gió bay

Trần Mạnh Tuấn với Dimitry Malotetov hòa tấu bản Qua cầu gió bay (đọc thêm)