Tên cướp có vũ trang mải lấy tiền, bị trộm lại tiền mà không hay biết

Một khách hàng liều lĩnh bò đến gần chỗ tên cướp để nhặt tiền rơi. (đọc thêm)