Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói về Dự Luật PPP

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói về Dự Luật PPP (đọc thêm)