Từ chỗ không thể đi lại được, bệnh nhân đã đi lại bình thường sau ghép xương.

Từ chỗ không thể đi lại được, bệnh nhân đã đi lại bình thường sau ghép xương.