Thứ ba, 12/04/2016 - 10:18

Quốc hội giao các cơ quan cao nhất khắc phục những yếu kém

Dân trí

Quốc hội phải tự mình nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, nhất là phòng, chống tham nhũng, giám sát sử dụng vốn, tài sản nhà nước. Chủ tịch nước phải tăng cường bảo vệ chủ quyền. Chính phủ, Thủ tướng phải giải quyết tốt nợ công, nợ xấu, nợ chính phủ; kiện toàn bộ máy…

Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết những đánh giá về kết quả đã đạt được cũng như các hạn chế, yếu kém và bài học kinh nghiệm được nêu trong báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước để chốt lại kỳ họp 11 cũng như chốt lại nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII.

Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ việc tán thành cơ bản với báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của các cơ quan, các chức danh.

Quốc hội nhận định, trong 5 năm qua, mặc dù tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, kinh tế - xã hội trong nước gặp nhiều khó khăn, nhưng các cơ quan, các chức danh đã phát huy trách nhiệm, nỗ lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định của Hiến pháp, pháp luật, đã ban hành Hiến pháp năm 2013. Cả nước đã hoàn thành mục tiêu và các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi đà tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư; giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, xã hội, y tế có bước phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm, phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Quốc hội khoá XIII khép lại với công việc quan trọng là chuyển giao quyền lực, kiện toàn nhân sự bộ máy các cơ quan nhà nước (ảnh: Quochoi.vn).
Quốc hội khoá XIII khép lại với công việc quan trọng là chuyển giao quyền lực, kiện toàn nhân sự bộ máy các cơ quan nhà nước (ảnh: Quochoi.vn).

Theo đó, tình hình chính trị - xã hội ổn định, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng, an ninh được tăng cường, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững hoà bình, ổn định; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng…

Tuy vậy, Nghị quyết cũng xác định, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong bộ máy nhà nước vẫn còn một số hạn chế, yếu kém.

Quốc hội yêu cầu các cơ quan, trong thời gian tới, cần khắc phục những hạn chế, yếu kém đó. Quốc hội thì tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động để phát huy dân chủ, chủ động, sáng tạo, tăng cường công khai, minh bạch, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Nghị quyết nhấn mạnh mục tiêu nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là vấn đề tổ chức bộ máy nhà nước, nhân sự, ngân sách nhà nước, công trình, dự án quan trọng quốc gia nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, nhất là phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giám sát việc sử dụng ngân sách, vốn và tài sản nhà nước, chính sách tiền tệ quốc gia, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm; giám sát những vấn đề bức xúc trong xã hội.

Đối với Chủ tịch nước, Quốc hội chỉ đạo tiếp tục phát huy vai trò là người đứng đầu Nhà nước về đối nội và đối ngoại, thực hiện nhiệm vụ thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh. Trách nhiệm của Chủ tịch nước là phải củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; thúc đẩy quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu; thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng, công tác đặc xá và chỉ đạo công tác cải cách tư pháp.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhận yêu cầu cần tập trung lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành; xây dựng Chính phủ hành động, trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; nỗ lực phấn đấu, có giải pháp hiệu quả thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hằng năm.

Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu cơ cấu lại, tăng cường quản lý ngân sách nhà nước và tài sản công; có các biện pháp thích ứng để tăng thu ngân sách, giảm bội chi ngân sách, giải quyết tốt vấn đề nợ công, nợ xấu, nợ chính phủ.

Mặt khác, Quốc hội nhắc Chính phủ, Thủ tướng chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao phúc lợi xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; bảo đảm an toàn thực phẩm, trật tự xây dựng, phòng, chống cháy nổ, trật tự, an toàn xã hội; giảm tai nạn giao thông, tội phạm và các vi phạm pháp luật khác.

Một nhiệm vụ khác được đề cập trong Nghị quyết là tập trung cải cách hành chính, công vụ, kiện toàn bộ máy hành chính tinh gọn, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm cán bộ, công chức, bộ máy hành chính phục vụ Nhân dân; tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế.

Quốc hội đòi hỏi Chính phủ phải quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các vấn đề bức xúc trong xã hội. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, ứng phó kịp thời trước mọi tình huống có thể xảy ra.

Với các cơ quan tư pháp, Nghị quyết nhấn mạnh việc tuân thủ chặt chẽ và bảo đảm thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong hoạt động tố tụng; khẩn trương triển khai thi hành các đạo luật về tư pháp; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát hiện vi phạm pháp luật, bảo đảm việc điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội.

“Nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp; giải quyết dứt điểm các đơn khiếu nại về oan, sai; thường xuyên kiểm tra, thanh tra nội bộ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm, tiêu cực. Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, “phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” – Nghị quyết nêu rõ.

P.Thảo